Poskytování internetových služeb  |  Satelitní technika  |  Hardware

ENVIRO, s r.o.  |  Martinské nám. 148, Třebíč  |  +420 564 103 103

Všem našim zákazníkům průběžně navyšujeme rychlost připojení při zachovaní či zlepšení i všech ostatních parametrů.

Nastavení serveru odchozí pošty

  •  SMTP: ns.enviro.cz (server přes který můžete odesílat poštu, maximální velikost emailu je 20MB)

Nastavení DNS

  •  v celé naší síti platí pro nastavení DNS: 192.168.1.2

Typ rozhraní veřejné telekomunikační sítě:

  • radiová zařízení pracující dle standardu  IEEE 802.11/ a, b, g, n, ac, ad
  • síťová zařízení pracující dle standardu IEEE 802.3 Ethernet 10/100/1000Base-TX
  • konektory: RJ-45 v zapojení dle standardu ANSI/TIA/EIA-568A/B

Vzor smlouvy na připojení:

Smlouva o poskytování přístupu k Internetu xxxxxx

I. Smluvní strany

Dodavatel:
ENVIRO, s.r.o./ EnviroSys, s.r.o.
Martinské nám. 148
674 01 Třebíč
IČ: 43371809/  07690258
zastoupen jednatelem: Ing. Martinem Tomkem
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Třebíč, č.ú.: xxxxxxx/xxxx

Odběratel:
Příjmení Jméno
Ulice xx
PSČ Město
IČ/RČ/ČOP: xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx
mail: xx@xx.xx
Bankovní spojení: xx

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování přístupu k internetu dodavatelem odběrateli za dále stanovených cenových, technických a
kvalitativních podmínek uvedených v této smlouvě od data podpisu.

III. Doba trvání
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc od data doručení výpovědi druhé smluvní straně.

IV. Cenové, technické a kvalitativní podmínky
Připojení k dodavateli (download= upload):
Minimální rychlost: max. 1,5 Mbit/ s
Běžně dostupná rychlost: max. 3 Mbit/ s
Maximální rychlost: max. 30 Mbit/ s
Inzerovaná rychlost: max. 5 Mbit/ s
Měsíční paušál za připojení: 300,- Kč bez DPH/ 363,- s DPH

Pokles výkonu služby pod hodnotu 30 % inzerované rychlosti je považováno za výpadek služby.
Velká trvající odchylka= odchylka vytvářející souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně
dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Velká opakující se odchylka= odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod
definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
V případě velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost
nebo jiné sjednané parametry kvality služby, nebo v případě výpadku služby, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci. Tu je
třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců.
Pokud službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního
charakteru na straně dodavatele, sníží tento přiměřeně cenu služby, nebo po dohodě s účastníkem zajistí poskytnutí služby
náhradním způsobem, je-li to technicky možné.

V. Závěrečná ustanovení
Dodavatel se zavazuje za uvedených cenových, technických a kvalitativních podmínek po dobu platnosti smlouvy poskytovat
výše uvedené služby.
Odběratel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy hradit uvedené poplatky a to nejpozději do 20. dne každého měsíce. V případě
prodlení úhrady uvedených poplatků ze strany odběratele se tento zavazuje dodavateli uhradit smluvní pokutu x,- Kč za každý
den prodlení a zároveň si dodavatel vyhrazuje právo pozastavení poskytování služeb dle této smlouvy až do úplné úhrady dlužné
částky.

Změny smlouvy lze řešit dodatkem, uzavřeným po dohodě obou smluvních stran. Tato smlouva ruší veškeré dříve uzavřené
smlouvy na uvedené služby mezi dodavatelem a odběratelem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu, je vyhotovena ve 2 výtiscích z nichž každá ze stran obdrží jeden.

Datum: xxxxxx

Za dodavatele:                                                                           Za odběratele: